De behandeling

De eerste afspraak

Wanneer u uw kind aanmeldt voor logopedie zal een afspraak worden gemaakt voor een eerste gesprek. In dit zogeheten intake/anamnese-gesprek stelt de logopedist u verschillende vragen over onder andere de spraak-/taalontwikkeling en de motorische- en sociale ontwikkeling van uw kind. Er wordt besproken wat uw hulpvraag is en hoe de logopedist hier in samenwerking met u aan kan gaan werken.

De logopedist zal u na dit eerste gesprek uitleggen wat de vervolgstappen zullen zijn. Ze beschrijft wat voor onderzoeken zullen plaatsvinden en geeft u uitleg over wat u zelf al kunt doen. Nadat de onderzoeken zijn afgerond zullen de testresultaten met u besproken worden en in een onderzoekverslag worden weergegeven voor de eventuele verwijzer en voor school en andere betrokken hulpverleners. Na het verduidelijken van de onderzoeksresultaten wordt het behandelplan besproken. Ook krijgt u van de logopedist een behandelovereenkomst. Door deze behandelovereenkomst te ondertekenen geeft u aan dat u hebt kennisgenomen van de in de overeenkomst opgenomen afspraken.

De logopedische behandeling

Dan start een periode van behandeling waarbij u met een frequentie van 1 of soms 2 maal per week naar de praktijk komt. Er wordt verwacht dat er ook thuis wordt geoefend met het huiswerk en de adviezen die u mee krijgt. De logopedische onderzoeken kunnen na de behandelperiode herhaald worden om de vooruitgang te evalueren en te besluiten of verdere behandeling nog geïndiceerd is.

De logopedische consulten kunnen zowel in de praktijk als online plaatsvinden.
Kunt of wilt u niet met uw kind naar de praktijk komen? Dan maken we een afspraak voor een online sessie.
Door middel van een link die per e-mail of sms naar u wordt verzonden komt u in een 'virtuele wachtkamer' terecht.
Op de afgesproken tijd brengt de logopedist een beveiligde videoverbinding tot stand via Clickdoc.
Op deze manier wordt de logopedische zorg zo veel mogelijk gecontinueerd op afstand. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Logopedische behandeling valt onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van toepassing op de overeenkomst tussen zorgverlener en patiënt met betrekking tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (artikelen 7:446 e.v. Burgerlijk Wetboek).
Onder geneeskundige handelingen wordt verstaan alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of bewaken. De WGBO heeft dus ook betrekking op de behandelrelatie tussen logopedist en de patiënt in het kader waarvan zorg wordt verleend.

De WGBO bevat hoofdzakelijk rechten van de patiënt en kent slechts twee verplichtingen voor de patiënt. Zo is de patiënt gehouden om de zorgverlener naar beste weten de inlichtingen en medewerking te geven die nodig is voor de zorgverlener om goede zorg te kunnen bieden (artikel 7:452 Burgerlijk Wetboek). De andere verplichting die de patiënt heeft, is om de behandelkosten aan de zorgverlener te voldoen (artikel 7:461 Burgerlijk Wetboek).

Op uw logopedisch dossier is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet regelt de uitgangspunten voor een zorgvuldige omgang bij het verwerken persoonsgegevens, zodat de privacy van de betrokkene is gewaarborgd. De logopedist zal niet zonder uw toestemming met derden overleggen over de logopedische behandeling.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wkkgz is op 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en een aantal artikelen uit de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big) en regelt wat goede zorg is, en wat de consument kan doen als hij ontevreden is over de zorg. De Wkkgz is van toepassing op zowel grote zorginstellingen als kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners. Alle logopedisten werkzaam in de zorg vallen onder de Wkkgz.

In de Wkkgz is wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De wet verplicht zorgaanbieders ook om ervoor te zorgen dat incidenten veilig gemeld kunnen worden, zodat de instelling/praktijk ervan kan leren. Ook moeten alle alle vormen van geweld in de zorgrelatie gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Heeft u een klacht over de behandeling bij Kinderlogopedie Maassluis? Bespreekt u dat dan eerst met uw logopedist. Als zij niet weet dat u ontevreden bent kan zij de klacht niet oplossen.

Wanneer u er samen niet uitkomt kunt u een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie Paramedici. U kunt meer informatie vinden op: www.klachtenloketparamedici.nl

Algemene Verondening Gegevensbescherming (AVG)

Kinderlogopedie Maasluis houdt zich aan de vernieuwde privacywetgeving. Onze privacy policy kunt u hier bekijken.